Globalization concept

LM536035QPWPRQ1 HTSSOP-16 Elektron komponentleri integral zynjyryň naprýa .eniýesini sazlaýjy

LM536035QPWPRQ1 HTSSOP-16 Elektron komponentleri integral zynjyryň naprýa .eniýesini sazlaýjy

Gysga düşündiriş:

LM536035QPWPRQ1
HEREKET
Awtoulag 3,5-V-den 36-V, 3-sinhron basgançak öwrüji


Önümiň jikme-jigi

Gözleg

Haryt bellikleri

LM53603-Q1 üçin aýratynlyklar

● LM53603-Q1, LM53602-Q1 ýaly elýeterli

AEC-Q1-kwalifikasiýaly awtoulag bahasy önümleri
Aşakdaky netijeler bilen:

○ Enjamyň temperaturasy 1-nji synp: –40 ° C-den + 125 ° C.

Daşky gurşawyň işleýiş aralygy
○ Enjam HBM ESD klassifikasiýa derejesi 1C
○ Enjam CDM ESD klassifikasiýa derejesi C4B
3 A ýa-da 2 Iň ýokary ýük akymy
Giriş naprýa .eniýesi 3,5 V-den 36 V-a çenli:
42 V çenli geçirijiler
Çykyş naprýa Opteniýe opsiýalary: 5 V, 3.3 V, ADJ
2.1 MGs kesgitlenen kommutasiýa ýygylygy
± 2% çykyş naprýa .eniýesine çydamlylyk
–40 ° C-den 150 ° C çatryk temperatura aralygy
1.7 µA ýapmak toky (adaty)
24 µAük ýok wagtynda giriş üpjünçiligi akymy (adaty)
5 V ýa-da daşarky iýmitlendiriji bölüji gerek däl
3.3 V çykyş
Süzgüç we gijikdirme bilen çykyşy täzeden düzüň
Gowulaşmak üçin awtomatiki ýeňil ýük tertibi
Netijelilik
Ulanyjy-saýlanyp alynýan mejbury PWM re modeimi (FPWM)
Içindäki aýlaw kompensasiýasy, ýumşak başlangyç, häzirki
Çäk, termiki ýapmak, UVLO we daşarky
Quygylygy sinhronlamak
Termiki taýdan güýçlendirilen 16 gurşunly paket:
5 mm × 4,4 mm × 1 mm

LM53603-Q1 üçin düşündiriş

LM53603-Q1, LM53602-Q1 tok sazlaýjylary, 36 V çenli giriş naprýa fromeniýesinden 5 A ýa-da 2 A derejesinde 5 V ýa-da 3.3 V (ADJ opsiýasy bilen) çykyş naprýa .eniýesini üpjün edip, awtoulag goşundylary üçin ýörite işlenip düzülendir. ýokary tizlikli zynjyr enjamy 2,1 MGs ýygylykdaky 5 V çykyşy üpjün etmek bilen enjamy 20 V çenli girişden sazlamaga mümkinçilik berýär.Innowasiýa arhitekturasy enjama bary-ýogy 3,5 V giriş naprýa .eniýesinden 3,3 V çykyşy sazlamaga mümkinçilik berýär, bu önümiň ähli taraplary awtoulag müşderisi üçin amatlylaşdyrylýar.Giriş naprýa 36eniýesi 36 V çenli, wagtlaýyn çydamlylygy 42 V çenli, giriş ýokarlanyş gorag dizaýnyny ýeňilleşdirýär.Açyk zeýkeşiň täzeden başlamagy, süzgüç we gijikdirme bilen ulgamyň ýagdaýyny hakyky görkezýär.Bu aýratynlyk, çykdajylary we tagtanyň ýerini tygşytlamak üçin goşmaça gözegçilik komponentiniň talaplaryny ýatyrýar.PWM we PFM reesimleriniň arasynda bökdençsiz geçiş, diňe 24 µA ýük götermeýän tok bilen birlikde, ähli ýüklerde ýokary netijeliligi we ýokary wagtlaýyn jogap bermegi üpjün edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Gözleg we barlag bölüminiň işgärleri kimler?Kärleriňiz nähili?

  -R & D direktory: kompaniýanyň uzak möhletli gözleg-barlag meýilnamasyny düzmek we gözlegiň we ösüşiň ugruna düşünmek;Kompaniýanyň gözleg strategiýasyny we ýyllyk gözleg meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin gözleg we barlag bölümine ýolbaşçylyk we gözegçilik;Önümiň ösüşine gözegçilik etmek we meýilnamany sazlamak;Önümiň ajaýyp gözleg we ösüş toparyny dörediň, degişli tehniki işgärleri barlaň we taýýarlaň.

  Gözleg we dolandyryş menejeri: täze önüm gözleg we meýilnama düzüň we meýilnamanyň ýerine ýetirilişini görkeziň;Gözlegleriň gidişine we hiline gözegçilik etmek we dolandyrmak;Önümiň täze ösüşini gözläň we dürli ugurlarda müşderiniň talaplaryna laýyklykda täsirli çözgütleri teklip ediň

  Işgärler: esasy maglumatlary ýygnamak we tertiplemek;Kompýuter programmirlemesi;Synaglar, synaglar we derňewler geçirmek;Synaglar, synaglar we derňewler üçin materiallary we enjamlary taýýarlaň;Ölçeg maglumatlaryny ýazga alyň, hasaplamalary düzüň we diagrammalary taýýarlaň;Statistik gözlegleri geçiriň

   

  2. Önüm gözlegiňiz we ösüş pikiriňiz näme?

  - Önüm düşünjesi we saýlama önüm düşünjesi we bahalandyryş önüminiň kesgitlemesi we taslama meýilnamasynyň dizaýny we önümi synagdan geçirmek we bazara tassyklamak

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Biziň artykmaçlyklarymyz aşakdaky söwda ugurlarynda: