Globalization concept

EV-lerdäki naprýa .eniýe we häzirki sinhronizasiýa bilen akylly birleşme gutusy

Elektrik ulaglary (EV) has meşhur bolansoň, awtoulag öndürijileri üçin awtoulag has amatly bolanda sürüjileriň “aralyk aladasyny” aýyrmak kyn.Bu, batareýany has ýokary energiýa dykyzlygy bilen arzan bahadan ýasamagy aňladýar.Öýjüklerden saklanylýan we alnan her watt-sagat hereketlendiriş aralygyny giňeltmek üçin möhümdir.

Naprýatageeniýäni, temperaturany we toky takyk ölçemek ulgamdaky her bir öýjügiň zarýad ýa-da saglyk ýagdaýyna iň ýokary baha bermek üçin möhümdir.

NEWS-2

Batareýany dolandyrmak ulgamynyň (BMS) esasy wezipesi öýjük naprýa .eniýelerine gözegçilik etmek, naprýa .eniýeleri gaplamak we tok toguny gözegçilikde saklamakdyr.1a suratda köp sanly öýjükli ýaşyl gutuda batareýa toplumy görkezilýär.Öýjük gözegçisi bölümi, öýjükleriň naprýa .eniýesini we temperaturasyny barlaýan öýjük monitorlaryny öz içine alýar.

Akylly BJB-iň peýdalary

EV-lerdäki naprýa .eniýe we häzirki sinhronizasiýa bilen akylly birleşme gutusy

Elektrik ulaglary (EV) has meşhur bolansoň, awtoulag öndürijileri üçin awtoulag has amatly bolanda sürüjileriň “aralyk aladasyny” aýyrmak kyn.Bu, batareýany has ýokary energiýa dykyzlygy bilen arzan bahadan ýasamagy aňladýar.Öýjüklerden saklanylýan we alnan her watt-sagat hereketlendiriş aralygyny giňeltmek üçin möhümdir.

Naprýatageeniýäni, temperaturany we toky takyk ölçemek ulgamdaky her bir öýjügiň zarýad ýa-da saglyk ýagdaýyna iň ýokary baha bermek üçin möhümdir.

Batareýany dolandyrmak ulgamynyň (BMS) esasy wezipesi öýjük naprýa .eniýelerine gözegçilik etmek, naprýa .eniýeleri gaplamak we tok toguny gözegçilikde saklamakdyr.1a suratda köp sanly öýjükli ýaşyl gutuda batareýa toplumy görkezilýär.Öýjük gözegçisi bölümi, öýjükleriň naprýa .eniýesini we temperaturasyny barlaýan öýjük monitorlaryny öz içine alýar.
Akylly BJB-iň peýdalary:

Simleri we kabel simlerini ýok edýär.
Pes ses bilen naprýa .eniýäni we tok ölçeglerini gowulandyrýar.
Apparat we programma üpjünçiligini ösdürmegi aňsatlaşdyrýar.“Texas Instruments” (TI) paket monitorynyň we öýjükli monitorlaryň bir enjam maşgalasyndan gelendigi sebäpli, olaryň arhitekturasy we hasaba alyş kartalary gaty meňzeýär.
Ulgam öndürijilerine paket naprýa .eniýesini we häzirki ölçegleri sinhronlamaga mümkinçilik berýär.Kiçijik sinhronizasiýa gijikdirmeleri, tölegiň bahasyny ýokarlandyrýar.
Naprýa .eniýe, temperatura we häzirki ölçeg
Naprýa .eniýe: Naprýa .eniýe bölünen rezistor setirleri bilen ölçelýär.Bu ölçegler, elektron wyklýuçatelleriň açyk ýa-da ýapykdygyny barlaýar.
Temperatura: Temperatura ölçegleri, MCU kompensasiýa ulanyp biler ýaly, rezistoryň temperaturasyna gözegçilik edýär, şeýle hem kontaktlaryň temperaturasyna ünsi çekmeýär.
Häzirki: Häzirki ölçegler şulara esaslanýar:
Awtoulag rezistory.EV-de toklar müňlerçe amperlere baryp bilýändigi sebäpli, bu garşydaş rezistorlar gaty az - 25 µhm-dan 50 µOms aralygynda.
Zal effekt datçigi.Onuň dinamiki diapazony adatça çäklidir, şonuň üçin kämahal ähli aralygy ölçemek üçin ulgamda birnäçe datçik bolýar.Zal effektli datçikler elektromagnit päsgelçilige mahsusdyr.Bu datçikleri ulgamyň islendik ýerine ýerleşdirip bilersiňiz, emma olar özbaşdak izolirlenen ölçegi üpjün edýärler.
Naprýa .eniýe we häzirki sinhronizasiýa

Naprýa .eniýe we tok sinhronizasiýasy, paket monitory bilen öýjük monitorynyň arasyndaky naprýa .eniýäni we tok nusgasyny almak üçin bar bolan wagtyň gijikdirilmegi.Bu ölçegler, esasan, elektro-impedans spektroskopiýasy arkaly zarýadyň we saglygyň ýagdaýyny hasaplamak üçin ulanylýar.Öýjügiň naprýa .eniýesini, tokyny we güýjüni ölçemek arkaly öýjügiň impedansyny hasaplamak BMS-e awtoulagyň dessine güýjüne gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Öýjük naprýa .eniýesi, paket naprýa .eniýesi we paket togy iň takyk güýji we impedans bahalandyrmalaryny üpjün etmek üçin wagt sinhronlanmalydyr.Belli bir wagt aralygynda nusga almak sinhronizasiýa aralygy diýilýär.Sinhronizasiýa aralygy näçe kiçi bolsa, şonça-da güýç bahasy ýa-da impedans bahasy.Sinhronlaşdyrylan maglumatlaryň ýalňyşlygy proporsionaldyr.Döwlet töleginiň bahasy näçe takyk bolsa, şonça-da aralyk sürüjiler köpelýär.

Sinhronizasiýa talaplary

Indiki nesil BMS-ler sinhronlaşdyrylan naprýa .eniýäni we tok ölçeglerini 1 ms-den az wagt talap eder, ýöne bu talaby ýerine ýetirmekde kynçylyklar bar:

Cellhli öýjük monitorlary we paket monitorlary dürli sagat çeşmelerine eýe;şonuň üçin alnan nusgalar özbaşdak sinhronlaşdyrylmaýar.
Her öýjük monitory altydan 18 öýjügi ölçäp bilýärdi;her öýjügiň maglumatlary 16 bit uzynlykda.Naprýatageeniýe we häzirki sinhronizasiýa üçin rugsat berlen wagt býudjetini sarp edip biljek daýza zynjyrly interfeýsiň üsti bilen berilmeli köp maglumatlar bar.
Naprýatageeniýe süzgüji ýa-da tok süzgüji ýaly islendik süzgüç signal ýoluna täsir edip, naprýa .eniýe we häzirki sinhronizasiýa gijikdirilmegine goşant goşýar.
TI-iň BQ79616-Q1, BQ79614-Q1 we BQ79612-Q1 batareýa monitorlary, öýjük monitoryna we paket monitoryna ADC başlangyç buýrugy bermek bilen wagt gatnaşyklaryny saklap biler.Bu TI batareýa monitorlary, ADC başlangyç buýrugyny daýza zynjyry interfeýsine ibereniňizde köpelmeginiň gijikdirilmeginiň öwezini dolmak üçin gijikdirilen ADC nusgalaryny hem goldaýar.

Netije

Awtoulag pudagynda bolup geçýän köpçülikleýin elektrikleşdiriş tagallalary, ulgamyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, birikme gutusyna elektronika goşmak bilen BMS-leriň çylşyrymlylygyny azaltmak zerurlygyny döredýär.Paket monitory, relýelerden öň we soň naprýa .eniýäni, batareýany paketiň üsti bilen tok bilen ölçäp biler.Naprýatageeniýäniň we tok ölçegleriniň takyklygynyň ýokarlanmagy batareýanyň optimal ulanylmagyna gönüden-göni sebäp bolar.

Netijeli naprýa .eniýe we tok sinhronizasiýasy saglyga, zarýadly we elektrik impedans spektroskopiýa hasaplamalaryna mümkinçilik berýär, bu batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin iň amatly ulanylmagyna, şeýle hem hereketlendiriş aralygynyň ýokarlanmagyna getirer.


Poçta wagty: 26-2022-nji aprel